مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (577)

مدل تحلیلی تحقیق12مدل عملیاتی تحقیق13فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق14بخش اول: تصمیم گیری15مقدمه152-1 تصمیم گیری162-1-1 اهمیت تصمیم گیری162-1-2 تعاریف تصمیم گیری182-1-3 فرآیند تصمیم گیری202-1-4 مفاهیم تصمیم گیری222-1-5 ویژگی های یک تصمیم خوب232-1-6 عوامل مؤثر در تصمیم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (578)

2-8- الإمبراطوریه العثمانیه642-9- العراق مهد الانبیاء و الاوصیاء662-10- تلاوه القرآن الکریم فی العراق672-10- فن التلاوه العراقیه722-10-1- الموصل:752-10-2 البصره:762-11- اسلوب التلاوه العراقیه782-12- المقامات العراقیه792-12-1- المقامات العراقیه الرئیسیه وفروعها :812-12-2 المقامات العراقیه المستقله :822-12-3- أسماء القطع والاوصال Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (569)

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………..64الف- دعاوی مصرف کننده…………………………………………………………………………..64ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری…………………………………………………67 ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری………………………………………………….70نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….74فصل سوم: تعیین Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (570)

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار92-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران112-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران122-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس122-2-5- مزایای سرمایهگذاری در بورس132-2-6- مزایای ورود به بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (571)

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار92-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران112-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران122-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس122-2-5- مزایای سرمایهگذاری در بورس132-2-6- مزایای ورود به بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (572)

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار92-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران112-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران122-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس122-2-5- مزایای سرمایهگذاری در بورس132-2-6- مزایای ورود به بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (574)

سایت منبع 2-1-1-1. ضرر مادی مالی:172-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال:182-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق:182-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال:182-1-1-1-4. ضرر در حقوق متعلق به اموال:182-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی:182-1-2. ضرر معنوی192-1-2-1. زیانهای وارد به Read more…

By 92, ago